نشست علمی جاری

 کمیته تحقیقات دانشجوی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی با توکل بر خداوند متعال موفق به برگزاری چهار دوره نشست های علمی و بالغ بر200 نشست در خصوص طب و داروسازی سنتی ایران و تاریخ پزشکی گردیده است و
همچنین 50  کارگاه آموزشی در خصوص طب سنتی ایران، مقاله نویسی و ... با عضویت 250 نفر از دانشجویان و محققین علاقه مند به این رشته برگزار نموده است.

 

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی