کارگروه های پژوهشی

کارگروه بیماری های اعصاب
مسئول کار گروه: دکتر علیرضا نیک سرشت
رشته: متخصص بیماری های اعصاب

کارگروه بیماری های اعصاب و روان
مسئول کار گروه :  دکتر علی فیروزآبادی
رشته : متخصص روان پزشکی

کارگروه بیماری های پوست
مسئول کار گروه : دکتر فرهاد هنجنی
رشته : متخصص بیماری های پوست

کارگروه بیماری های داخلی
مسئول کار گروه :  دکتر محسن مقدمی
رشته :  متخصص داخلی - فوق تخصص بیماری های عفونی

کارگروه بیماری های غدد و متابولیسم
مسئول کار گروه : دکتر مصباح شمس
رشته : متخصص داخلی - فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم

کارگروه بیماری های کلیه
مسئول کار گروه :  دکتر جمشید روزبه
رشته : متخصص داخلی - فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان

کارگروه داروسازی سنتی
مسئول کار گروه : دکتر عبدالعلی محقق زاده
رشته : متخصص فرماکوگنوزی  
   

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی جندی شاپور
دی ماه 1395

 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی