کارشناس


عباس صادق فرد
 
مدیر مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی


....................................................................................................................................................معصومه شجاعی
 
مسئول دفتر مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی


....................................................................................................................................................ملیحه سوسنی

کارشناس مرکز 
تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی....................................................................................................................................................علیرضا بزرگی

مسئول واحد انتشارات مرکز....................................................................................................................................................


حوریه افشاری پور

کارشناس مرکز 
تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی