دکتر محمدهادی ایمانیه

رشته : فوق تخصص گوارش اطفال 
سمت موسس مرکز تحقیقات
رتبه علمی: استاد
     cv     

دکتر علیرضا صالحی

رشتهدکترای تخصصی اپیدمیولوژی
سمت عضو هیات علمی نیمه وقت
رتبه علمی: دانشیار
     cv     

دکتر مهدی پاسالار

رشتهدکترای تخصصی طب سنتی ایرانی
سمت عضو هیات علمی تمام وقت
رتبه علمی: استادیار
     cv     

 دکتر محمد حسین شریفی

رشتهدکترای تخصصی تغذیه
سمت عضو هیات علمی تمام وقت
رتبه علمی: استادیار
     cv     

 
 
 

دکتر علی فیروزآبادی

رشتهمتخصص اعصاب و روان
سمت عضو هیات علمی نیمه وقت
رتبه علمی: دانشیار
     cv     

دکتر عیدالعلی محقق زاده

رشتهمتخصص فارماکوگنوزی
سمت عضو هیات علمی نیمه وقت
رتبه علمی: استاد
     cv     

 

 

 

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی