نشريه علمي  پورسينا (فصل نامه گزيده مقالات طب سنتی و تاريخ طب ) :

نشريه پورسينا به بررسی و گزينش مقالات جالب درموضوع طب سنتی و مكمل در مجلات معتبر علمی و ترجمه آن ها به فارسی اقدام مي نمايد . در حال حاضر 17 شماره از اين نشريه چاپ گرديده كه هر مقاله ترجمه شده دارای چكيده ای از ديدگاه يكی از اساتيد در رشته مرتبط بوده است .  جهت بازدید از وب سایت نشریه بر روی لینک کلیک کنید . http://sina.sums.ac.ir

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی