اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری جلسه با معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت

alireza salehi

1397-7-29

پرو جلسه ای که با معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک زاده گذاشته شد . مقرر گردید مرکز تحقیقات طب سنتی در سال اینده چندین طرح مشترک با مرکاز تحقیقات هم راسته در سطح کشور داشته باشند.

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی