اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

A.S

1395-3-31

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات طب سنتی وتاریخ پزشکی

طی نامه شماره  10406/د مورخ 1395/3/19 آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجوز موافقت قطعی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را صادر نمودند.

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی