اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

A.S

1395-5-19

دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی شنبه 16/5/1395 ساعت 8 صبح

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت
اردیبهشت ماه 1396

 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی