اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

ع.ص

1395-5-6

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

یک شنبه 10/5/95 ساعت 8 صبح

 دانشکده پزشکی – ساختمان شماره دو – طبقه 7 – دانشکده طب سنتی – سالن رازی

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی