طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

a sadeghfard

1396-7-25

مسئولین برج پژوهشی محمد (ص) در تاریخ 25/7/95 از  توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی بازدید خواهند کرد . در این بازدید توانمندی های مرکز در راستای اطلاع رسانی و تولیدات علمی بررسی خواهد شد.