طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت

A.S

1395-10-22

بازدید پرفسور بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت

    آقای پرفسور جرارد بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت و استاد دانشگاه اکسفورد و دانشگاه کلمبیا در تاریخ دوشنبه 20/10/95 در دانشکده طب سنتی و مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ، سخنرانی علمی خود با عنوان "روش های تحقیق در طب سنتی" را ارایه نمودند.