طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

کارگاه چشم انداز تحقیقات در طب سنتی ایرانی

A.S

1395-5-19

کارگاه چشم انداز تحقیقات در طب سنتی ایرانی توسط مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ سه شنبه 1395/5/12 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار نمود