طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

A.S

1395-3-31

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات طب سنتی وتاریخ پزشکی

طی نامه شماره  10406/د مورخ 1395/3/19 آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجوز موافقت قطعی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را صادر نمودند.