طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

انتصاب دکتر علیرضا صالحی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

A.S

1395-3-12

به موجب ایلاغ شماره 656773 ریاست محترم دانشگاه  دکتر علیرضا صالحی از تاریخ 3/3/95 به مدت 2 سال به سمت ریاست مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی منصوب گردیدند.