طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

A.S

1395-5-19

دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی شنبه 16/5/1395 ساعت 8 صبح