طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

ع.ص

1395-5-6

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

یک شنبه 10/5/95 ساعت 8 صبح

 دانشکده پزشکی – ساختمان شماره دو – طبقه 7 – دانشکده طب سنتی – سالن رازی