طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

آدرس مقالات :

فارسی: مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ
پزشکی  , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

EnglishResearch Center for Traditional Medicine and History of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 

هشتمین ژورنال کلاب
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی


 شنبه 95/9/6
ساعت  8 صبح 
سالن رازی طبقه 7 ساختمان شماره 2 - دانشکده پزشکی

..........................................................

دومین نشست مقدماتی کنگره بین المللی نقش ادیان در صلح ، عفو و دوستی


 
18 آذر ماه

.............................................................
مقالات جدید مرکز:
 

         مقالات جدید مرکز                                 

Green Urine in Traditional Persian Medicine:Differential Diagnosis and Clinical Relevance                               

Johannitius (809–873 AD), a medieval physician, translator and author                                   


Topical Allium ampeloprasum Subsp Iranicum (Leek) Extract Cream in Patients With Symptomatic Hemorrhoids: A Pilot Randomized and Controlled Clinical Trial                

A pilot randomized double-blind placebo-controlled trial on topical chamomile (Matricaria chamomilla L.) oil for severe carpal tunnel syndrom.....................


فصل نامه تخصصی
طب سنتی و تاریخ پزشکی پورسینا

  برای ورود به وب سایت کلیک فرمایید