طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

آدرس مقالات :

فارسی: مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ
پزشکی  , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

EnglishResearch Center for Traditional Medicine and History of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 

شانزدهمین نشست دانشجویی
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی


سه شنبه 95/8/4
ساعت  13
سالن اخلاق پزشکی - دانشکده پزشکی

.............................................................
مقالات جدید مرکز:
 

         مقالات جدید مرکز                                 

Green Urine in Traditional Persian Medicine:Differential Diagnosis and Clinical Relevance                               

Johannitius (809–873 AD), a medieval physician, translator and author                                   


Topical Allium ampeloprasum Subsp Iranicum (Leek) Extract Cream in Patients With Symptomatic Hemorrhoids: A Pilot Randomized and Controlled Clinical Trial                

A pilot randomized double-blind placebo-controlled trial on topical chamomile (Matricaria chamomilla L.) oil for severe carpal tunnel syndrom.....................


فصل نامه تخصصی
طب سنتی و تاریخ پزشکی پورسینا

  برای ورود به وب سایت کلیک فرمایید