برنامه استراتژی

بیانیه رسالت(
Mission): 
رسالت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ایجاد بستر و فضاي مناسب براي محققين جهت انجام پژوهش های کاربردی، تربیت محققین توانمند در طب سنتی ایران و تاریخ پزشکی به منظور  مشاركت در توسعه و ارتقای سلامت جامعه می باشد. ما سعي خواهيم نمود، با توانمند سازی نيروهای انسانی، افزايش انگيزه در پژوهشگران، استفاده بهينه از منابع و تجهيزات به رسالت فوق دست يابيم.

دورنما(Vission):
 
ما برآنيم با توسعه و تقویت همه جانبه تحقیقات در عرصه  طب سنتی و تاریخ پزشکی زمینه های ارتقای سلامت جامعه را فراهم کنیم.

ماتریس SWOT

قوت ها-S

ضعف ها-W

وجود منابع علمی طب سنتی ايران

درج نشدن آدرس مركز در مقالات بعضی از اعضای هيئت علمی

ایجاد علاقمندی و همكاری برخی اساتيد دانشگاه علوم پزشکی بویژه دانشکده پزشکی و داروسازی

وجود دیدگاه های افراطی و تفریطی موجود در سطح دانشگاه

حضور و همکاری گروه داروسازی سنتی

شناخت ناکافی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از طب سنتی و تاریخ پزشکی

فرصت ها-O

وجود مراکز تحقیقات طب سنتی دیگر در ايران

 1-       همكاری بيشتر مراكز تحقيقاتي و استفاده از منابع علمی

      2-       همكاری با اساتيد دانشكده داروسازی و استفاده ار                          ظرفیت های دانشكده داروسازی

1.       همكاری با مراكز تحقيقاتی  ديگر و انجام تحقيقات مشترك

2.       برگزاری كارگاه با حضور اساتيد مربوطه براي عموم همكاران و دانشجویان

وجود شرکت های داروسازی در زمینه تهیه وساخت دارو

 

تهدید ها-T

وجود دیدگاه های افراطی و تفریطی موجود در سطح جامعه

1.    برگزاری كلاس با حضور اساتيد و دانش آموختگان طب سنتی ایران برای عموم مردم

  2.       حضور اساتيد و دانش آموختكان طب سنتی ایران در برنامه های صدا و سيما

1.       برگزاری كارگاه براي اعضا محترم هيئت علمی در خصوص مبانی طب سنتی ایران


استراتژی ها(
Strategies):

ارتقا کيفيت و کميت خدمات درمانی

اطلاع رسانی گسترده به جامعه در خصوص اھميت بيماری ها و روش ھای پيشگيری و درمان 

جذب محققين و پژوھشگران جهت اجرايی نمودن اولويت ھای تحقيقاتی با استفاده از امکانات مرکز و ھمکاری با  اعضایھيئت علمی

گسترش تحقيقات و پژوھش ھای کاربردی و بالينی

راه اندازی سيستم مجازی دسترسی به کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

اھداف کلی:

توسعه توانمندی و قابلیتهای مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

تولید، ارتقاء و انتشار دانش در زمینه تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

ارتقاء ظرفیت سازی پژوهش در زمینه تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

ارتقاء مشارکت درون بخشی و برون بخشی در مورد تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

 

اهداف استراتژیک(Straegic Goals):

راه اندازی درمانگاه های پژوهش محور در حیطه طب سنتی ایران

چاپ مقالات مربوطه با انجام تحقيقات كيفی در زمينه طب سنتی ایران

ترجمه و تصحيح منابع طب سنتی ایران

نوشتن توافق نامه با مراكز در مانی همكار

هماهنگی با صدا و سيما در خصوص ساخت و پخش برنامه هاي مربوط به طب سنتی ایران

پخش يافته های علمی در روزنامه ها و منابع خبری

جذب بيشتر محققين طب سنتی ایران

همكاري و انجام طرح های تحقيقاتی با دانشكده ها و مراكز تحقيقاتی سراسر كشور

كسب رديف مستقل براي جذب هيئت علمی طب سنتی ایران

آموزش مبانی طب سنتی ایران به اساتيد دانشگاه

آموزش مبانی طب سنتی ایران به محققين علاقه مند به پژوهش در زمینه طب سنتی ایران

انجام پروژه هاي تحقيقاتی مشترک با مراكز تحقيقات دانشگاه

همكاري با محققين همكار

ارتقا سطح كيفي تحقيقات طب سنتي ایران

 جذب همكاران با مدرك تحصيلي مرتبط

جذب همكار ساعتي با مدرك تحصيلي مرتبط جهت  انجام طرح هاي تحقيقاتي در سطح شهر

 

اهداف اختصاصی:

تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه طب سنتی ایران و تاریخ پزشکی

تلاش جهت تصویب قطعی مرکز طب سنتی و تاریخ پزشکی

پيگيري جهت توسعه فضاي فيزيكي مركز

ارتقاء و تقویت پایگاه اینترنتی پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

تکمیل کادر علمی و دفتری مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

راه اندازي دكتراي تخصصي PhD by  Research  در گروه آموزشی طب سنتی و تاریخ پزشکی

افزایش تعداد سالیانه طرحهای تحقیقاتی

افزایش تعداد پایان نامه های دانشجویی با نام مرکز در زمینه تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی در مجلات خارجی معتبر داخلی علمی-پژوهشی

ترجمه و گرد آوری کتب مرتبط با طب سنتی و تاریخ پزشکی

تالیف کتب مرتبط با طب سنتی و تاریخ پزشکی

افزایش برگزاری کارگاههای پژوهشی و سمینار یا کنگره های داخلی جهت توانمند ساز ی پژوهشگران همکار با مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

حفظ و ارتقاء جلسات علمی هفتگی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی براي علاقه مندان به طب سنتی ایران

ساماندهی همکاری با گروههای دانشجویی علاقمند همکاری با مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

انجام پژوهش مشترک با مراکز تحقیقات داخلی در زمینه طب سنتی و تاریخ پزشکی

تلاش جهت تبدیل مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به مرکز همکار سازمانهای معتبر بین المللی

تلاش جهت همکاری مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی با دیگر سازمانهای دولتی داخلی

 
 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی