معرفی مرکز

در مهرماه سال 1388 و با تصويب هيئت محترم رئيسه دانشگاه ، دفتر مطالعات و تحقيقات طب سنتی و تاريخ طب دانشگاه علوم پزشكی شيراز، تاسيس و آقای دكتر عليرضا صالحی به عنوان مدير آن منصوب شدند. همچنين شورای سياستگذاری و برنامه ريزی راهبردی طب سنتی و تاريخ پزشکی دانشگاه با رياست جناب آقای دكتر ايمانيه تشكيل گرديد. هدف اين شورا پیشبرد فعاليت های دانشگاه درعرصه طب سنتی توجه به ميراث گران بهای مكتب طب ايرانی، معرفی اطبای و دانشمندان برجسته علوم پزشكی تاريخ كشورمان و بررسی پيشنهادهای طب سنتی ايران در روند مطالعات و تحقيقات برای توليد شواهد علمی تعيين شد.

در تابستان سال 1388 با تصويب هيئت محترم رئيسه دانشگاه، دفتر مطالعات و تحقيقات طب سنتی و تاريخ طب به مركز تحقيقات طب سنتی و تاريخ پزشکی تغيير نام و به عنوان يكی از مراكز پژوهشي مصوب دانشگاه به فعاليت خود ادامه داد. كه اين فعاليت ها همچنان ادامه دارد. رياست مركز تحقيقات طب سنتی بر عهده جناب آقاي دكتر محمدهادی ايمانيه است. همچنین در سال 1394 با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه جناب اقای دکتر صالحی به عنوان قائم مقام ریاست مرکز و جناب آقای دکتر مهدی پاسالار به عنوان مدیر شروع به فعالیت نمودند. 

فعاليت های دانشگاه علوم پزشكي شيراز در حوزه ی طب سنتی ایران از طريق مركز تحقيقات طب سنتی و تاریخ پزشکی و گروه آموزشی طب سنتی رو به گسترش است و اميد اينكه نتايج اين فعاليت ها در مسير ارتقاي توانمندي نظام سلامت كشور و خدمت به مردم شريف ايران مستدام باشد.

.....................................

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی