طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

آدرس مقالات :

فارسی: مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ
پزشکی  , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

EnglishResearch Center for Traditional Medicine and History of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 
 
 
 

دهمین جلسه ژورنال کلاب


.............................................................
مقالات جدید مرکز:ععغف
 
...................

فصل نامه تخصصی
طب سنتی و تاریخ پزشکی پورسینا

  برای ورود به وب سایت کلیک فرمایید