طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

 
تفاهم نامه همکارهای علمی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید

آدرس مقالات :

فارسیمرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ 
پزشکی  , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
EnglishResearch Center for Traditional Medicine and History of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.............................................................
مقالات جدید مرکز:ععغف
 
مقالات جدید

1-
Perinatal outcome in pregnancy with polyhydramnios in comparison with normal pregnancy in department of obstetrics at Shiraz University of Medical Sciences

2- 
The effect of Cawthorne& Cooksey exercise on balance and quality of life of 60 to80 years old Shirazian people(Randomized clinical trial
3- The Prevalence of Complementary and Alternative Medicine Use Among Dermatology Outpatients in Shiraz, Iran
4- Social Well-Being and Related Factors in Students of School of Nursing and Midwifery
5- Traditional Persian Medicine and management of metabolic dysfunction in polycystic ovary syndrome


فصل نامه تخصصی
طب سنتی و تاریخ پزشکی پورسینا

  برای ورود به وب سایت کلیک فرمایید